Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha.“ 1 Jn 5, 1

„… neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.“ 1 Jn 5, 4

V průběhu dvou tisíc let miliony mužů i žen, starců i dětí byli ochotni zaplatit tu nejvyšší cenu za svou víru v Ježíše Krista. Mučednickou smrtí se radostně spojili s Tím, kterého tak nekompromisně milovali na své zemské pouti. Jejich víra zvítězila. Dnes už přebývají v Ježíšově slávě na nebesích.

Jedním z nich je i sv. Klement, věrný učedník apoštola Petra, který pocházel z patricijské rodiny spřízněné s císařskou dynastií Flaviovců. Dramatický osud celé jeho rodiny vrcholí v jejich obrácení ke Kristu a Jeho následovaní. V Petrově přítomnosti Klement zažil mocné působení Boží milosti i moci, viděl obrácení pohanů a jejich znovuzrození v Kristu. Petrova láska k Ježíšovi a Jeho Církvi, která se zrodila skrze Golgotu, vedla Klementa k neochvějnému následování Krista; později se stává Petrovým nástupcem a svůj život završil mučednickou smrtí na Krymu.

Kniha „Klement, učeň apoštola Petra“ na pozadí života Petrova učedníka osvětluje zdravé kořeny křesťanství a osobního vztahu ke Kristu, v němž máme spasení.

V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“ Sk 4, 12

Věříme, že ti strhující život Klementa pomůže následovat samotného Krista. Jestliže tě tato kniha osloví, sdílej ji se svými známými.

Kniha má čtyři díly, které budou postupně zveřejňovány a budou ke stažení v různých jazycích a formátech na této stránce.

První díl zahrnuje období Klementova dětství i mládí a účast na misii apoštolů až po rok 70, do zkázy Jeruzaléma.

V druhém dílu je líčena Klementova misie v různých částech Římské říše od roku 70 do roku 97. Několikrát se setkává s apoštolem Janem v Efezu…

Třetí díl obsahuje rozhovory z Klementovy návštěvy u apoštola Jana (rok 97). Apoštol mu vysvětluje některá tajemství Apokalypsy…

Čtvrtý díl (98–101) popisuje vyhnanství, misii a mučednickou smrt Klementa v Chersonésu (nynější Sevastopol), který byl součástí Římské říše.